ZEENBOS AAN ZET…

Vorige Gemeenteraad hielden we een warm pleidooi om het Zeenbos te behouden zoals het is : de laatste strook onbetreden en wilde natuur van onze gemeente, een stuk dat mag gezien worden!

Sterrebeek 2000, Natuurpunt en De Kille Meutel zijn de 3 verenigingen die zich met natuur- en landschapsbehoud bemoeien in Zaventem. Zij vonden dat ook en stuurden het Gemeentebestuur een dringend verzoek om af te blijven van het gebied, “tot we het meer naar waarde kunnen schatten”.
Op de vergaderingen van de MARZ ( Milieu Adviesraad ) en de Commissie Open Ruimte deden Gemeentebestuur en hun partner-organisaties alsof ze niets gehoord hadden. “De subsidies van 280.000 euro zijn er nu en het College zal beslissen” kregen we te horen.
Daarom besloten we bij Leef!-Groen om het behoud hard te verdedigen in de politieke arena van een hele Gemeenteraad. Zo kan een stemming van alle partijen afgedwongen en moet iedere verkozene kleur bekennen. We hoopten de besturende meerderheid uiteen te spelen omdat enkele N-VA-ers interesse en oren leken te hebben naar alternatieven. Ijdele hoop…

Hier ons pleidooi

Geacht College en Collega’s,

het is een ontdekking van de laatste weken, Zaventem heeft een unieke bosstrook in Sterrebeek.
Het College verwerft enkele percelen en daardoor komt een oud bos van 8 ha volledig in Gemeentelijke handen.
Dit weekend zijn we het terug grondig gaan bekijken en gisteren zijn we met een dertigtal mensen van de natuurverenigingen er doorgetrokken.
Nadien was iedereen unaniem: dit is iets bijzonders, dit moet zo behouden blijven!

Ik ga het unieke van het terrein even beschrijven.
Het bos is 77 jaar oud. Er is in die tijdspanne weinig aan veranderd door menselijke ingrepen.
Het bevat een enorme hoeveelheid dood hout, op een aantal plaatsen spectaculair mooi. Nergens in de streek vind je dat.
Opvallend veel bomen zijn begroeid met klimop tot in de kruin.
Door de omgevallen en omgewaaide bomen zijn er veel open plekken ontstaan. Dus is er veel lage begroeiing. Dat op zichzelf levert een hoge biodiversiteit aan paddestoelen, mossen, planten, jonge bomen en struiken.
De natuurwaarde wordt nog verhoogd door de Kleine Maalbeek die er doorstroomt. Daardoor is het een nat bos met heel wat kleine bronnen en zelfs plaatselijk moeras.
In het bos zelf is er weinig of geen zwerfvuil. Je vindt het wel langs de wegen, de Tramlaan vooral.
Het gebied ligt er dus goed bij.

Dank zij de realisatie van het Zeenproject fase I, waarbij de riool van Sterrebeek werd afgekoppeld, stroomt er nu zeer helder water in de beek, met een begin van herstel van de waterplanten.
Er werd nooit een inventarisatie gedaan van de biodiversiteit, het was een vergeten bos.

Wat nu?

Het College is er in geslaagd een reuze subsidie binnen te halen om van dit bos een “belevingsbos” of “parkbos” te maken. Voorwaarde (voor Minister Schauvliege) is dat het geld dient voor het toegankelijk maken van het gebied voor allerlei bezoekers.
Het is blijkbaar zeer moeilijk dat geld niet aan te wenden… en de plannen zijn al bijna in uitvoering.
Concreet betekent dit: massief het dode hout verwijderen, een uitgebreid omkappen van bomen
– op de bosranden voor de veiligheid
– langs de beek om de beek te kunnen ruimen met machines,
en wandelpaden , bruggetjes, … aanleggen
Heel veel bomen zijn al oranje gemerkt, struiken zijn al verwijderd langs de Zeenstraat.

Wij stellen voor van hier onmiddellijk de werken te stoppen en eerst een periode na te denken.
Elke verdere ingreep betekent een definitief einde van ons laatste wilde, zelfs woeste, natte, ondoordringbare bosgebied. Onze kleinkinderen zullen niet content zijn.

We stellen dus praktisch voor om
onmiddellijk beschermingsmaatregelen te nemen om de betreding te beperken. Dat kan met braamstruiken, heggen, ophogingen, noem maar op…
de beek niet te ruimen en beekranden gerust te laten. Het beekslib lijkt ons het minste kwaad.
de gevaarlijke bomen op de bosrand zo weinig mogelijk te verwijderen en ze zoveel mogelijk in te korten. Een geknotte boom heeft weinig windvang, is gemakkelijk te onderhouden en is weinig gevaarlijk
een studie te starten met onafhankelijke natuurkenners om de waarde van het gebied te kennen : welke vogels, zoogdieren, planten, mossen, paddestoelen, reptielen en amfibieën, vlinders en libellen zitten er? Dat zal ons ook vertellen hoe de waarde van het nat gebied in een later stadium kan opgedreven.
een studie te starten over de waterhuishouding , over de mogelijkheid van aanzienlijke waterbuffering om lager overstromingen te voorkomen, over de mogelijkheid van een moerasbos
met dat geld een prachtige uitkijktoren te bouwen nabij de jeugdlokalen, waarmee misschien 2 vliegen in een klap: natuurbeleving en waarnemingen vanuit de hoogte en sport en spel..
eventueel een knuppelpad op en af naar een kijkwand of observatiehut.

Het zijn maar enkele alternatieve ideeen, maar de natuurverenigingen zijn bereid bij alles te helpen. Onze kleinkinderen zullen content zijn…

Schepen van Open Ruimte, Bart De Wandeleer, CD&V reageerde onverwacht grof en arrogant. Het contrasteerde met de zwakte van zijn argumenten.
Hij liet foto’s rondgaan met wandelaars op een knuppelpad langs de Molenbeek in Silsom. “Gij die altijd het Silsombos als voorbeeld prijst en tegen een pad aan onze beek zijt, zie hier hoe ge u tegenspreekt…” (Alsof je een bos van 65 hectare met kilometers beek kan vergelijken met een bos van 8 ha en twee kronkels water…)
“Gij die beweert dat er nooit menselijke ingrepen waren in het bos, ik heb er zelf als kind nog hout gehakt…” ( Alsof een kind…)
En zo ging het verder.
Omdat het zeer snel duidelijk werd dat er niet de minste toegeving ging komen, vroegen we de stemming aan.
De hele oppositie van Spa en UF volgde de Leef!-Groenfractie. Een ex-VLD onthield zich.
Alle andere leden van O-VLD, CD&V en N-VA stemden tegen. Er was duidelijk vooraf afgesproken de rangen te sluiten en ze haalden het daardoor.
Onze laatste, mooie, wilde natuurplek wordt weldra geruimd… weg is weg!

———————-

Geplaatst in LEEF! vandaag